Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend geen verband houden met zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit)

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen .
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag

op de dag waarop jij of een door jou genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of de goederen in ontvangst heeft genomen, als je een of meer goederen hebt besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd;

op de dag waarop u of een door u genoemde derde , die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt genomen of in ontvangst heeft genomen, als u meerdere goederen hebt besteld als onderdeel van één bestelling en deze afzonderlijk worden geleverd;

op de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is , de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst hebt genomen of het laatste artikel in ontvangst hebt genomen als u goederen hebt besteld die in meerdere deelzendingen of artikelen worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende sturen

Benkos 
Strassburger Str. 13

22049 Hamburg

Telefoonnummer: +49 40 20916864
E-mailadres: info@benkos.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van je besluit om dit contract te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, betalen wij je alle betalingen terug die wij van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je hebt gekozen voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering aangeboden door ), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van je herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat je hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen ; in geen geval zullen je kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt .

U moet de goederen zonder onnodige vertraging aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het einde van de periode van veertien dagen verstuurt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden en de directe kosten van het terugzenden van goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden. De kosten voor goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden geschat op maximaal ongeveer 200 EUR.

Je hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de inspectie van de staat, eigenschappen en werking van de goederen. .

Redenen voor uitsluiting of verval

Het herroepingsrecht bestaat niet in het geval van overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft ;
voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten

voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling na de levering is verwijderd;
voor de levering van goederen die na de levering wegens hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen;
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd .

Modelformulier voor herroeping

(Als je de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug)

Naar Benkos, 
Strassburger Str. 13
22049 Hamburg

E-mailadres: info@benkos.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
de levering van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.